Algemene voorwaarden Klei

Klei

Agorabaan 3

8224CN Lelystad

KVK 55859798

 

Artikel 1 ALGEMEEN

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die KLEI met een opdrachtgever sluit; offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop en leveringen, daaronder begrepen.
b. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
c. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door KLEI van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van KLEI zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

 

Artikel 2 OFFERTES / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

a. Alle offertes van KLEI, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. KLEI kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldingsduur.
b. Eerst door schriftelijke bevestiging door KLEI van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.
c. KLEI is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door KLEI verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.

e. KLEI stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. KLEI bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

 

 

Artikel 3 REIS EN VERBLIJF

a. Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. KLEI hanteert een vergoeding van €0,19,- per gereden km.

 

Artikel 4 MUZIEK

 a. KLEI maakt gebruik van muziek die rechten bevat. De kosten voor deze rechten worden opgenomen in de offerte.

 b. Indien het gebruik van populaire muziek waarvan het product rechten bevat die in handen zijn van platenmaatschappijen en/of artiesten, moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur.

 c. KLEI is na overdracht van de eindproductie niet meer verantwoordelijk voor de rechten van muziek onder de videoproductie. Eventuele verdere kosten komen bij de opdrachtgever terecht. 

 

 

Artikel 5 VOICE OVER

a. Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over worden vermeld op de offerte. Indien later wordt besloten een voice-over te laten inspreken wordt er contact opgenomen met de opdrachtgever en wordt het bedrag op de eindfactuur vermeld. 

 

Artikel 6 PRIJZEN
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

 

Artikel 7 BETALING / INCASSO

a. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn(en).
b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim. Er volgt een eerste herinnering waarbij de opdrachtgever een nieuwe kans krijgt de betaling te voldoen. Indien de betaling na de eerste herinnering nog niet voldaan is, volgt een nieuwe herinnering met administratiekosten van €30,00. Indien de betaling na herinnering 2 nog niet voldaan is volgt een ingebrekestelling. 

In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van KLEI op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door KLEI in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. 

 

Artikel 8 OVERMACHT

a. In geval van overmacht heeft KLEI het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door KLEI niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel KLEI als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interessen.
b. Indien KLEI bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is KLEI gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
c. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan KLEI toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, epi/pandemieën molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen, internetstoringen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van KLEI voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door KLEI ingeschakelde derden voordoen.
d. KLEI heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Bij annuleringen/intrekken van de opdracht wegens overmacht ligt het risico altijd bij de opdrachtgever. KLEI heeft hierdoor altijd recht op een volledige vergoeding van het geoffreerde bedrag.

 

 Artikel 9 LEVERING, RISICO EN TRANSPORT

a. De levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, af magazijn door terbeschikkingstelling van de zaken door een mondelinge of schriftelijke mededeling van KLEI aan de opdrachtgever, dan wel door terbeschikkingstelling aan de vervoerder. Alsdan gaat het risico op de opdrachtgever over.
b. Indien de opdrachtgever in gebreke is aan de levering mee te werken zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken op de opdrachtgever overgaan wanneer KLEI de zaken door een mondelinge en/of schriftelijke mededeling ter beschikking van de opdrachtgever stelt. De zaken staan dan ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor diens rekening en risico. 

c. Het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting de termijnen op de overeengekomen tijdstippen te betalen.
d. Indien de opdrachtgever aan KLEI verzoekt de zaken tijdelijk elders op te slaan zal het risico van verlies en/of beschadiging van de zaken eveneens op de opdrachtgever overgaan wanneer KLEI de zaken ter beschikking van de opdrachtgever heeft gesteld. In het geval dat de opslag van zaken door de opdrachtgever is verzocht treedt KLEI slechts op als intermediair en is KLEI gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
e. Indien is overeengekomen dat KLEI het transport verzorgt, bepaalt KLEI op welke wijze het transport (waaronder verzending, verpakking en dergelijke) plaatsvindt. Het transport vindt onder alle omstandigheden plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

 Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID

a. KLEI is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KLEI, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. KLEI is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.
b. KLEI is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KLEI, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.
c. KLEI is niet aansprakelijk voor overschrijding van overeengekomen termijnen.

 

Artikel 11 ONTBINDING

a. Klei is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
* de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
* de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
* na het sluiten van de overeenkomst KLEI ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
* de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
* de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of
* de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of
* de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.
b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 50% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door KLEI verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van KLEI om de gehele schade in rechte te vorderen. 

Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

 

Artikel 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van KLEI. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt KLEI de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

b. Op alle KLEI-producties rust het auteursrecht. Een KLEI-productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, KLEI. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met KLEI.

KLEI behoudt nadrukkelijk het eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
d. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt het eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
e. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is KLEI gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de terzake door KLEI gemaakte kosten te vergoeden.
f. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht KLEI hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

g. KLEI heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die KLEI uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

 

Artikel 14 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

a. KLEI zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder. KLEI is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan door de Leveringsvoorwaarden KLEI. 

 

 

Bandar togel online terpercaya bandar togel online terpercaya bandar togel online terpercaya bandar togel terpercaya toto macau togel macau bandar togel online terpercaya situs togel online terpercaya situs judi slot online deposit pulsa situs togel online terpercaya bandar togel terpercaya Situs Judi Slot Online Terpercaya judi slot online deposit pulsa situs judi togel online situs togel online terpercaya bandar togel online terpercaya bandar togel terpercaya situs togel online terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya Bandar togel online terpercaya situs judi slot online deposit pulsa tanpa potongan bandar togel Online Terpercaya bandar togel online terpercaya bandar togel macau terpercaya bandar togel macau online terpercaya bandar togel online terpercaya bandar togel macau terpercaya situs togel macau online terpercaya bandar togel macau terpercaya situs togel online terpercaya Situs togel online TOTO MACAU bandar togel online terpercaya situs togel online terpercaya situs togel online terpercaya